Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Algemene voorwaarden

KvK 63442116 (Arts Support – Reiju Tai)

Versie: oktober 2016

Algemeen

1.              Reiju Tai is een eenmanszaak naar Nederlands burgerlijk recht op het gebied van complementaire alternatieve geneeswijzen en welzijn, gevestigd te Wijchen.

2.             Deze algemene voorwaarden zijn samen met de huisregels van Reiju Tai (zoals in te zien via www.reijutai.nl) en de behandelovereenkomst van toepassing op iedere opdracht die aan Reiju Tai wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, huisregels een beroep doen.

3.             De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Reiju Tai zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

4.             Op de rechtsverhouding tussen Reiju Tai en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

5.             Reiju Tai zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

Betaling

 

1.              Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht wanneer deze niet minstens 24 uur van tevoren door opdrachtgever zijn geannuleerd.

2.             Voor consulten aan huis wordt €10,00 extra berekend, buiten Wijchen vermeerderd met €0,30 per kilometer, conform een routeplanner.

3.            
Consulten en ondersteunende producten worden tenzij anders overeengekomen direct na afloop van een consult contant betaald. Indien betaling per bank overeen is gekomen, geldt een betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van het consult. Bij bestelling van ondersteunende producten dient er vooraf betaald te worden.

4.             Indien niet is betaald binnen de betalingstermijn, verkeert opdrachtgever automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

5.             Nadat tweemaal een herinnering met een nieuwe betalingstermijn is verstuurd, staat het Reiju Tai vrij de eventuele gemaakte redelijke administratieve, gerechtelijke en executiekosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Aanmelding voor cursus of workshop worden pas rechtsgeldig als de verzonden cursusgelden vooraf zijn voldaan.

6.             Indien men zich niet in overeenstemming tijdig afmeldt voor een cursus of workshop is er geen recht op restitutie van de cursusgelden.

Aansprakelijkheid

1.              Reiju Tai is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen in of rond de ruimte waar het consult gegeven wordt.

2.             Reiju Tai zal de door haar te leveren consulten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Overeengekomen consulten betreffen altijd een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, ook wanneer een inschatting is gegeven van de slagingskans van een consult. De inspanningsverplichting is bovendien wederzijds. Het consult kan alleen succesvol zijn als de benodigde informatie volledig en op tijd door opdrachtgever aan Reiju Tai ter beschikking is gesteld en adviezen tot op de letter worden opgevolgd.

3.             Een afspraak kan alleen worden gemaakt indien cliënt zich gevrijwaard voelt van koorts, hoesten, niezen of geur- en smaakverlies; ofwel virusvrij is. Claims op aansprakelijkheid betreffende virussen kunnen door cliënt derhalve niet worden ingediend.

4.            
Iedere aansprakelijkheid van Reiju Tai is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Reiju Tai komt.

5.             Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 5.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan € 5.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van  € 25.000.

6.            
Indien Reiju Tai dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij na voorafgaande toestemming van opdrachtgever bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Reiju Tai de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Reiju Tai voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Reiju Tai is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

© KvK 63442116 (Arts Support – Reiju Tai), Wijchen Gld. – Oktober 2016.

[/one_half_last]

HUISREGELS PRAKTIJK

Versie: oktober 2016

Werkwijze

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan het consult uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingsvorm dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging, cultuur of sekse tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen of behandelaar bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat of de cliënt behandeld kan worden beoordeeld kan worden.
 • De therapieën vallen onder de complementaire alternatieve geneeswijzen. Het is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en zeer beslist geen vervanging van reguliere medische zorg.
 • In geval van een afspraak voor de Neuro Emotionele Integratie dient ruim vooraf een lijst met klachten (fysiek en mentaal) via de mail toegezonden te worden. Dit i.v.m. de voorbereiding van de behandelaar. Deze informatie wordt als zeer vertrouwelijk behandeld.
 • Cliënten dienen (bij voorkeur vooraf) behandelaar te voorzien van juiste NAW- en contact gegevens.
 • Bent u slecht ter been? Dan is het verstandig dit eerst telefonisch te melden en in overleg te bezien of een thuisconsult geen betere optie is.
 • Heeft u koorts-, nies- of hoestklachten? Blijf thuis.
 • Heeft u geur- of smaakverlies? Blijf thuis.
 • Een mondkapje dient gedragen te worden indien daarom wordt gevraagd.
 • Ontsmetting van de handen dient plaats te vinden bij binnenkomst.
 • Draag bij voorkeur geen sieraden, bril of lenzen tijdens het consult.
 • Komt u met een begeleider? Deze dient in de wachtruimte te verblijven tijdens het consult.
 • Drink na het consult een aantal glazen water om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen en neem rust. Het consult werkt na vertrek nog door.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Omgangsvormen

 • Aangezien de praktijk zich bevindt in een gezamenlijk gedeeld pand, dient u rekening te houden met anderen op het terrein en in het pand. U dient rustig het pand te betreden en met rust weer (na het consult of intake) weer te verlaten. Houdt rekening met andere gebruikers van het pand.
 • Het consult geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepsopleiding en groepsoefeningen zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn. Als er derden bij het consult aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden voor het consult. Piepjes en belletjes werken zeer verstoren tijdens de behandeling. Wanneer een telefoon geluid maakt wordt één keer gewaarschuwd. Bij een tweede keer eindigt het consult direct. Het betreffende consult wordt wel volledig in rekening gebracht.
 • Graag bij parkeren van fiets of auto geen last veroorzaken voor anderen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven, dit wordt ook van de klant verwacht.

   

   

  Praktijk Reiju Tai
  Marie-José Arts
  Copernicusstraat 8
   (1e verdieping)
  6604 CR Wijchen (binnenlopen alleen op afspraak!)

  Telefoonnummer 06-49869897

  copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode